1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door BVBA WEBER SECURITY (ondernemingsgegevens: zie artikel 2 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”) en onder meer op de verwerking ervan op of via haar website https://webersecurity.be (hierna: de “Website”).

Deze privacy policy beoogt een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere ondernemingen of entiteiten (bv. ondernemingen die adverteren in de diensten van WEBER SECURITY) noch van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2. WEBER SECURITY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van WEBER SECURITY die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.3. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@webersecurity.be. WEBER SECURITY zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.4. Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op datum invullen.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?
Rechtsvorm: BVBA

Naam: WEBER SECURITY

Maatschappelijke zetel: Autolei 348
2160 Wommelgem

BTW-nummer: BE884.693.943

Telefoonnummer: +32(0)3 354 47 10

E-mail: info@webersecurity.be

Hyperlink Website: https://webersecurity.be

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1. WEBER SECURITY verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:
– om in contact te treden met u, u de nodige inlichtingen te verschaffen over haar onderneming en haar producten en diensten;

– klanten- en leveranciersbeheer en alle maatregelen en handelingen in dit verband: o.m. administratie, opmaak van offertes, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, betalingen, boekhouding e.d.;

– m.o.o. het sluiten van (koop – en/of diensten)overeenkomsten met u en het uitvoeren van diensten voor u.

3.2. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing. Voor zover WEBER SECURITY u in de toekomst via e-mail (commerciële) informatie over haar producten, diensten en de sector zou toesturen, dan kan dit enkel indien u uw toestemming hiervoor hebt gegeven die u te allen tijde en kosteloos terug kan intrekken.

3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

WEBER SECURITY verwerkt uw persoonsgegevens indien:
– dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van (koop- en/of diensten)overeenkomsten met u of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomsten bepaalde maatregelen te nemen of handelingen te stellen; of

– u uw (vrije) toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op onze website);

– dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen (bv. in het kader van prospectie waarbij u ons zelf, al dan niet via de Website, contacteert) of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen.
5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

5.1. Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via het contactformulier op de Website). De verwerking ervan is evenwel noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3 hierboven. Indien u deze gegevens niet meedeelt, dan kunnen wij u niet terug contacteren met de nodige inlichtingen, kunnen wij geen offerte(s) voor u opmaken en kunnen wij u geen producten verkopen of diensten leveren of enige overeenkomst met u sluiten.

5.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies p de Website vindt u in onze cookie policy.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast WEBER SECURITY)?

6.1. Volgende bedrijven of entiteiten ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens nog als verwerker in opdracht van WEBER SECURITY:
– dotWEB
– GDVH Accountancy
6.2. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (bedrijven of entiteiten in) landen buiten de Europese Unie.
7. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die zich bevindt in België.

7.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
– inzage van uw persoonsgegevens;

– verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;

– beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
8.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt overigens te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (voor zover WEBER SECURITY uw persoonsgegevens hiervoor zou gebruiken).

8.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie artikel 4 hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit .

In geval van een klacht kunt u ook ons contacteren op info@webersecurity.be.

8.6. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

8.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan WEBER SECURITY op info@webersecurity.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van WEBER SECURITY.

9.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u WEBER SECURITY contacteren op het e-mailadres info@webersecurity.be.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@webersecurity.be.