Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1. Diensten: de door WEBER SECURITY aan de Klant verleende (beveiligings)diensten zoals nader bepaald in de Overeenkomst (dit kunnen o.m. volgende diensten zijn: vervangen van sloten en cilinders, herstellen van sloten, bijmaken van sleutels, openen van deuren, herstellingen na (poging tot) inbraak, diensten inzake inbraakbeveiliging en toegangscontrole).
1.2. WEBER SECURITY: BVBA WEBER SECURITY, met zetel te Autolei 348, 2160 Wommelgem, met ondernemingsnummer 0884.693.943.
1.3. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, consument of onderneming, die, tegen betaling, gebruik maakt, zal maken of heeft gemaakt van de Producten en/of Diensten van WEBER SECURITY.
1.4. Overeenkomst: de tussen WEBER SECURITY en de Klant gesloten overeenkomst die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de verkoop van Producten en/of het verlenen van Diensten, met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden van WEBER SECURITY, door beide partijen overeengekomen bijlagen bij de Overeenkomst én huidige algemene voorwaarden.
1.5. Producten: de door WEBER SECURITY aan de Klant geleverde producten zoals nader bepaald in de Overeenkomst (dit kunnen o.m. volgende producten zijn: veiligheidsdeuren of inbraakwerende deuren (zowel buitendeuren als voor appartementsdeuren), safes en kluizen en apparatuur voor toegangscontrole.

2. Algemene bepalingen
2.1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden (hetzij van WEBER SECURITY, hetzij expliciet en schriftelijk door WEBER SECURITY aanvaard), zijn huidige algemene voorwaarden exclusief, met uitsluiting van enige voorwaarden van de Klant, van toepassing op en maken integraal deel uit van elke aanbod van WEBER SECURITY of elke Overeenkomst tussen WEBER SECURITY en de Klant.
2.2. Tussen WEBER SECURITY en de Klant komt pas een bindende overeenkomst tot stand op het ogenblik dat WEBER SECURITY een door de Klant (of zijn lasthebber) gedateerd en ondertekend orderformulier ontvangt en WEBER SECURITY vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt. Behoudens anders vermeld op de offerte, zijn de offertes van WEBER SECURITY louter informatief, houden zij enkel een niet-bindend voorstel tot contracteren in (en geen aanbod) en zijn deze slechts geldig gedurende zeven (7) kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht aan de offertes van WEBER SECURITY zijn slechts geldig indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. De eventuele bijzondere voorwaarden die expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen WEBER SECURITY en de Klant (bijvoorbeeld bij een afzonderlijke overeenkomst) hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang op huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden primeren evenwel op de factuurvoorwaarden van WEBER SECURITY die aangevuld moeten worden met huidige voorwaarden.
2.4. WEBER SECURITY behoudt zich het recht voor huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
2.5. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, leidt in geen geval tot de nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen of het geheel van huidige algemene voorwaarden. In geval één van de clausules van huidige algemene voorwaarden enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden WEBER SECURITY en de Klant geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.6. Huidige algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van de (dwingende) wettelijke bepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. Boek VI van het Wetboek Economisch Recht en artikelen 1649bis-octies Burgerlijk Wetboek). In de verhouding met Klanten die consumenten zijn in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht worden de bedingen uit huidige algemene voorwaarden die strijdig zijn met artikels VI.82 t/m V.84 van het Wetboek Economisch Recht voor niet geschreven gehouden.
2.7. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit huidige algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van WEBER SECURITY. WEBER SECURITY heeft daarentegen het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van huidige algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst over te dragen aan derden (zonder dat, voor zover de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, de garanties voor de Klant zonder dienst toestemming geringer kunnen worden i.d.z.v. artikel VI.83, 31° Wetboek Economisch Recht). In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door WEBER SECURITY, waarna WEBER SECURITY bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde.

3. Producten
3.1. De Producten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur, order of de Overeenkomst.
3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door WEBER SECURITY meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten en/of de levering ervan door derden. Het overschrijden van de aangegeven leveringstermijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst.
3.3. De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele gebreken of niet-conformiteit. De Klant aanvaardt en erkent dat WEBER SECURITY de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant of leverancier van de (onderdelen van de) Producten ten aanzien van WEBER SECURITY kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.

4. Diensten
4.1. WEBER SECURITY zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de Klant conform de bepalingen van de Overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van WEBER SECURITY kan worden beschouwd.
4.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door WEBER SECURITY meegedeelde uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van de aangegeven termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst.
4.3. WEBER SECURITY heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners.
4.4. WEBER SECURITY is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Klant.
4.5. De Klant zal WEBER SECURITY alle informatie bezorgen en de nodige assistentie en medewerking verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken.
4.6. Door de aanvaarding van de geleverde Diensten erkent de Klant dat WEBER SECURITY de Diensten behoorlijk heeft uitgevoerd. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere verhaalsmogelijkheid, inclusief enige vorm van schadevergoeding.
4.7. Alle door de Klant bestelde wijzingen van de Diensten of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als WEBER SECURITY en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering van deze wijzigingen of meerwerken door WEBER SECURITY.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. WEBER SECURITY behoudt de eigendom van alle door de Klant gekochte en al dan niet geleverde Producten, tot op het ogenblik dat WEBER SECURITY integrale betaling door de Klant heeft ontvangen, met inbegrip van de overeengekomen prijs, kosten en eventuele interesten en schadevergoedingen.
5.2. Niettemin zullen de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Producten integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Tot zolang de Klant de Producten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking. Binnen diezelfde termijn is het de Klant evenzeer verboden de Producten te vermengen of te incorporeren in andere producten. De Klant verbindt zich ertoe om WEBER SECURITY onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.

6. Klachten – gebreken
6.1. Elke klacht over de levering van de Producten aangaande niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken en/of over de uitvoering van de Diensten dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na levering, uitvoering of facturatie behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan WEBER SECURITY. Bij gebrek aan dergelijke klacht, wordt de klacht als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht de Producten, Diensten en/of Werken te hebben aanvaard.
6.2. Voor verborgen gebreken in de Producten kan WEBER SECURITY enkel worden aangesproken binnen de hierna volgende grenzen: (i) iedere klacht moet binnen de vijf (5) werkdagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan WEBER SECURITY te worden gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht en de Producten waarop de klacht betrekking heeft; (ii) het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na één (1) jaar, te rekenen vanaf de levering en controle van het Product.
6.3. De artikelen 6.1 en 6.2 van huidige algemene voorwaarden gelden enkel voor Producten en/of Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en zoals bepaald op de offerte, orderbevestiging en/of de factuur. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door WEBER SECURITY.
6.4. Klachten zoals bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2 van huidige algemene voorwaarden schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.
6.5. WEBER SECURITY wordt niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte Producten zal maken en kan hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt. Verder is enkel de Klant verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke wetgeving i.v.m. de Producten of Diensten, zoals o.m. de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.

7. Prijzen, facturatie en betaling
7.1. Alle prijzen zijn steeds exclusief belastingen dewelke steeds integraal ten laste van de Klant zijn.
7.2. WEBER SECURITY heeft het recht om de prijs jaarlijks ten hoogste voor 80% te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van WEBER SECURITY kan de prijs worden herzien volgens de volgende formule:
p = P [a x (M/M°) + b x (S/S°) + c]
De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen:
p = de herziene prijs
P = de prijs zoals initieel vastgesteld
S = het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria)
S° = het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van de Overeenkomst (index Agoria)
M = het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria)
M° = het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van de Overeenkomst (index Agoria).
In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden:
a = 0,40 OF 0,30 OF andere verhouding zolang a + b maar maximaal 0,80 is
b = 0,40 OF 0,50 OF andere verhouding zolang a + b maar maximaal 0,80 is
c = 0,20
WEBER SECURITY zal de klant minstens één (1) maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijs in kennis stellen. De klant zal de mogelijkheid hebben om de Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe prijs, op voorwaarde dat hij binnen vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving van de prijsverhoging, zijn verzet tegen de nieuwe prijs kenbaar heeft gemaakt aan WEBER SECURITY bij aangetekend schrijven gericht aan WEBER SECURITY, bij gebrek waaraan hij zal geacht worden in te stemmen met de nieuwe prijs.
7.3. Eventuele wijzigingen of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde eenheidsprijzen.
7.4. Alle facturen van WEBER SECURITY zijn betaalbaar binnen de tien (10) kalenderdagen na factuurdatum.
7.5. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft WEBER SECURITY van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing (en enkel voor Klanten die een onderneming zijn en geen consument i.d.z.v. artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht) en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 75 EUR, en dit telkens onverminderd het recht van WEBER SECURITY een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
7.6. In geval WEBER SECURITY in gebreke blijft t.a.v. de Klant die een consument is in de zin van artikel I.1., 2° Wetboek Economisch Recht, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Klant, zal laatstgenoemde overeenkomstig artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak kunnen maken op betaling vanwege WEBER SECURITY van dezelfde moratoire interesten en/of forfaitaire schadevergoeding bepaald in artikel 7.5.
7.7. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.
7.8. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht.
7.9. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBER SECURITY en tenzij de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, is compensatie door de Klant niet toegelaten.
7.10. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.
7.11. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de zeven (7) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van WEBER SECURITY, met de reden(en) van protest.

8. Wanprestaties – beëindiging van de Overeenkomst
8.1. WEBER SECURITY heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot levering van Producten en/of uitvoering van Diensten) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft. In voorkomend geval is WEBER SECURITY op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden.
8.2. Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft WEBER SECURITY bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. WEBER SECURITY kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 8.2 indien WEBER SECURITY de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
8.3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door WEBER SECURITY lastens de Klant overeenkomstig artikel 8.2 of in geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant, heeft WEBER SECURITY in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, hetzij forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen, maar niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van WEBER SECURITY een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten en/of Diensten. Aldus zal de Klant evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.
8.4. In geval WEBER SECURITY in gebreke blijft t.a.v. de Klant die een consument is in de zin van artikel I.1., 2° Wetboek Economisch Recht, zal laatstgenoemde in geval van ontbinding van de Overeenkomst lastens WEBER SECURITY, overeenkomstig artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak kunnen maken op betaling vanwege WEBER SECURITY van een gelijkwaardige bijkomende of forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in artikel 8.3.
8.5. De Overeenkomst komt automatisch ten einde indien de Klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd of bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving).

9. Aansprakelijkheid en overmacht
9.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is WEBER SECURITY op geen enkele wijze aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade. WEBER SECURITY kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.
9.2. De Klant dient WEBER SECURITY integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de levering van de Producten en/of de uitvoering van de Diensten dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.
9.3. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van WEBER SECURITY jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt (i) m.b.t. de verkoop van Producten tot het netto-aankoopbedrag (exclusief belastingen) van het (de) order(s) waarop de (zware) fout betrekking heeft en (ii) m.b.t. de Diensten tot het laagst van volgende bedragen: hetzij de prijs voor de Diensten, hetzij het bedrag waarvoor WEBER SECURITY verzekerd is bij haar BA-verzekeraar en dat daadwerkelijk door haar BA-verzekeraar wordt uitbetaald, met een maximum van 1.500.000 EUR per schadegeval.
9.4. In ieder geval dient de Klant binnen de vijf (5) werkdagen na vaststelling van eventuele schade WEBER SECURITY schriftelijk in kennis te stellen van zijn klacht, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard en hij zal worden geacht afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens WEBER SECURITY.
9.5. WEBER SECURITY is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van WEBER SECURITY redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor WEBER SECURITY uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van WEBER SECURITY, insolventie van haar leverancier, dienstverlener of onderaannemer, onvoldoende voorraad bij haar leverancier of onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere vreemde oorzaak van haar leverancier, dienstverlener of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor WEBER SECURITY onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van WEBER SECURITY geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat WEBER SECURITY enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op of verbonden aan creaties of werken die WEBER SECURITY heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, ontwerpen, plannen, studies, prototypes, concepten en alle materialen, installaties of apparatuur, behoren tot de exclusieve eigendom van WEBER SECURITY.
10.2. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.
10.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van WEBER SECURITY te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
10.4. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van WEBER SECURITY of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.

11. Verwerking van persoonsgegevens
11.1. De verwerking van persoonsgegevens (van de Klant of derden)) door WEBER SECURITY maakt het voorwerp uit van haar privacy policy als bijlage gevoegd bij de Overeenkomst en te raadplegen op www.webersecurity.be.
11.2. WEBER SECURITY treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).
11.3. Voor zover WEBER SECURITY t.a.v. de Klant zou optreden als verwerker van persoonsgegevens of omgekeerd, sluit zij met de Klant een verwerkersovereenkomst i.d.z.v. artikel 28 AVG, eveneens als bijlage gevoegd bij de Overeenkomst.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst.